Jdi na obsah Jdi na menu

COVID-19 aktuální chod TJ Kotva Braník

25. 11. 2021

Ahoj všem

od 22.11.2021 do odvolání platí  na základě Mimořádného opatření MZČR v areálech TJ následující:
Podmínky pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
osoby mladší 18-ti let, osoby, které nemohou být očkovány pro kontraindikaci a osoby rozočkované -  při vstupu se musí prokázat platným testem PCR ne starším 72 hodin
osoby s dokončeným očkováním - doloží národní certifikát o očkování
Přesné znění tohoto bodu opatření zde:
Bod 17.

Stanovujíse následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
 

• a)  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o :
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10pokudokp@kotvabranik.cz
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

 
• b)  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 
 
Pro nás v TJ to znamená:
 
1. Valšovky

Nařízení zakazuje 

• osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu 17, 
• zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu 17; 
• nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu 17, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek
  kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 17 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu 17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění        těchto podmínek opětovně prokázat
 
2. Sauna, tělocvična, posilovna
Nařízení zakazuje 
• vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu 17
 
• nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu 17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit; 

3. Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní 
Nařízení zakazuje 

       • účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu 17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat 

 4. Volba orgánů a zasedání orgánů právnické osoby 
      • zakazuje se účast účastníkovi, kterýi) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu 17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,

     • nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky, při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,
 

Přes tuto výjimku (možnost PCR testu u neočkovaných) platí rozhodnutí VTJ o pořádání konference „mimo zasedání“. Máme  mnoho neznámých - nevíme, kolik očkovaných a neočkovaných delegátů máme, kolik neočkovaných je ochotno kvůli zasedání konference si zaplatit PCR test a navíc v jiné části opatření jsou pro takové zasedání ve vnitřních prostorech určeny rozestupy, které nejsme schopni dodržet.
 
Restaurace 
Pro vstup do restaurace platí víceméně to samé jako pro ostatní aktivity, respektujte prosím pokyny obsluhy při vyzvedávání klíčů (bez splnění výše uvedených podmínek se o to prosím ani nepokoušejte). 
 
Respektujte prosím platná nařízení a do areálů TJ prosím choďte vybaveni potřebným potvrzením. Děkuji za pochopení.