Jdi na obsah Jdi na menu

Konference delegátů TJ Kotva Braník 2011

25. 5. 2011

Zápis

z jednání členské konference TJ Kotva Braník

konané dne 18.4.2011

 

 

Program jednání členské konference :

1.         Zahájení

2.         Volba komisí – mandátové a návrhové, pracovního předsednictva, zapisovatele a  ověřovatele

3.         Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2010 a program činnosti na rok 2011

4.         Zpráva kontrolní komise

5.         Návrh rozpočtu TJ Kotva Braník na rok 2011

6.         Zpráva mandátové komise

7.         Návrh VOLT na změnu stanov TJ Kotva Braník

8.         Diskuse, různé

9.         Usnesení konference

10.     Závěr

 

 

1.           Zahájení

Jednání konference zahájil předseda TJ Kotva Braník, Pavel Vlasák.

 

2.           Volby komisí a předsednictva

Do pracovního předsednictva byli zvoleni  :  Vláďa Sova a Miloš Svatý.

Do komisí byli zvoleni  :  mandátová komise  -  Jirka Vojta, Vojta Jančar,

                                          návrhová komise  -  Petr Plašil, Michal Krupka, Jan Ostrý.

Zapisovatelkou byla zvolena Pavla Svobodová, ověřovatelem zápisu byl zvolen Jakub Šťastný.

Byl schválen program zasedání konference a předáno vedení konference pracovnímu předsednictvu.

 

3.           Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2010

Pavel Vlasák přednesl zprávu o činnosti TJ v roce 2010. Konstatoval, že činnost TJ byla v uplynulém roce poznamenána řadou vnějších i vnitřních událostí. Pokračující hospodářská recese má za následek snížený zájem o turistiku a pokles ubytovacích aktivit. Negativně se projevuje také finanční krize v tělovýchově (konkurz na Sazku jako hlavní zdroj financování tělovýchovy) a úsporné kroky politické reprezentace. Vliv na činnost TJ má i pokračující jednání s Povodím Vltavy o stabilizaci prostoru v areálu v Braníku.

 

V loňském roce pokračovala optimalizace hospodářské činnosti TJ, došlo ke snížení mzdových nákladů a nákladů za nájem pozemků.  Finanční hospodaření se podařilo stabilizovat, účetně skončil rok 2010 s přebytkem 160 tisíc Kč, ve kterém se však odráží odprodej majetku TJ v hodnotě 94 tisíc Kč jachtařům.

 

Po složitých jednáních s Povodím Vltavy se v roce 2010 podařilo otevřít autokemp v měsících červenec až září. Tržba z autokempu i z ubytovny byla nižší než v předchozích letech.

 

Na činnosti TJ se odrazily také vnitřní problémy. Počátkem roku ukončila pracovní poměr ekonomka Anička Pešatová. Po výběrovém řízení byla tato činnost svěřena firmě GES, s.r.o., resp. jednateli ing. Trefilovi. Výbor TJ nebyl s jeho prací spokojen, agenda byla vedena nedostatečně, nedostatky byly v účetnictví i ve vedení členské agendy. Po prázdninách převzala vedení agendy ing. Zuzana Doležalová (fa BOFIAmedical), avšak jen do února 2011 z důvodu rizikového těhotenství. Poté převzala agendu opět Anička Pešatová, která se rozhodla Kotvě pomoci. Díky ní byly zjištěny nedostatky v účetnictví po ing.Trefilovi, které se z části podařilo napravit, leccos však už napravit či zrekonstruovat nepůjde. Nedostatky jeho práce se rovněž projevují v agendě členských příspěvků, do jejíž nápravy se zapojila i kontrolní komise.

 

Výbor TJ byl zaneprázdněn řešením těchto zásadních problémů, nezbyly síly na další plánované administrativní úkony (příprava archivního a skartačního řádu a úprava stanov). Značné problémy má i výbor TJ, zejména časté absence některých jeho členů způsobují plné vytížení ostatních a nedostatek času pro hlavní, sportovní a turistickou aktivitu.

 

Ve věci pronájmu ubytovny bylo po diskusích s oddíly rozhodnuto zadat toto realitní kanceláři.  Smlouva byla podepsána s realitní kanceláří Honzík, za námi stanovenou cenu pronájmu 150 tisíc Kč/ měsíc nebyl nájemce nalezen. Proto byla vzhledem k celkové situaci v oblasti ubytování snížena požadovaná cena na 100 tisíc Kč/měsíc. Zájemci o pronájem bylo požadováno snížení pod 100 tisíc Kč, což výbor TJ neakceptoval, příjem z pronájmu by byl nižší než reálný příjem z ubytovny.

 

Finanční problémy vznikly též výpadkem dotací poskytovaných Pražskou tělovýchovnou unií. Přesto získané prostředky na činnost a provoz dosáhly 110 tisíc Kč a rovněž se podařilo získat grant ve výši 20 tisíc Kč.

 

V rámci zprávy o činnosti  hodnotil Pavel Vlasák i činnost  oddílů. Kromě informací o činnosti a programu jednotlivých oddílů bylo zkonstatováno následující :

 

OVT  -  zkonstatován pokles počtu členů ve srovnání s rokem 2009.  V oddíle probíhá tradičně pestrá činnost ve skupinách, nejaktivnější jsou mořští kajakáři a kanoepolisté. Ti pravidelně trénují v loděnici, soutěží na turnajích, dva turnaje také sami uspořádali. Program v průběhu roku byl tradiční, Klubák byl uspořádán z Černošic do Modřan, třeba zvážit úpravu pořádání pro malou účast.

 

OPT  -  zkonstatován pokles počtu členů ve srovnání s rokem 2009. Program činnosti byl tradiční, uspořádáno 87 akcí,kterých se zúčastnilo 1186 osob, v roce 2010 neproběhla žádná zahraniční akce. V poslední době se vyskytují problémy s obsazováním autobusových zájezdů, oddíl hodlá upravit dotační politiku.

 

OLT  -  počet členů ve srovnání s rokem 2009 je zhruba vyrovnaný, stěžejní aktivity probíhají na horské chatě Valšovky. Program byl tradiční, v roce 2010 odpracováno na Valšovkách celkem 562 brigádnických hodin.

 

TOM  -  registrován rovněž jako 57. skautské středisko. Základní aktivitou jsou pravidelné středeční schůzky v loděnici, zaměřené na přípravu na akce v přírodě jak po stránce fyzické, tak i znalostní a dovednostní. Uspořádán jarní a letní tábor ( již po patnácté Stříbrná u Kraslic v Krušných horách).

 

Oddíl kanoistiky ( vodního slalomu)  -  činnost hrazena výhradně vlastním sponzoringem, pouze 9 členů, tréninky v pronajaté hale, účast v seriálu závodů Českého poháru.

Oddíl jachtingu  -  již od podzimu 2009 hledal oddíl jiné kotviště vzhledem k neúnosně vysokému nájmu na Císařské louce. Členové založili občanské sdružení Yacht Club Kotva a počátkem roku 2010 vystoupili z TJ Kotva Braník. Smlouva o užívání pozemku na Císařské louce byla vypovězena k 31. 3. 2010.

 

Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2010

Pavel Vlasák přednesl zprávu o hospodaření TJ v roce 2010. Finanční hospodaření TJ se podařilo stabilizovat, rok 2010 skončil po finanční stránce ve vyrovnané bilanci, celkový výsledek hospodaření TJ je možno označit za ziskový  -  164 035,- Kč. Saldo hlavní činnosti skončilo kladně 183 148 Kč (včetně výnosu z prodeje majetku a fondu oprav Valšovek), saldo hospodářské činnosti skončilo malou ztrátou 19 113 Kč.

Hospodaření oddílů není možno zrekonstruovat, příčinou jsou chyby v účtování v období činnosti ing. Trefila . Hospodaření všech oddílů skončilo vykázáním ztráty, skutečné čerpání rozpočtu v jednotlivých položkách však již nelze dohledat. Nejde o významnější částky, proto VTJ navrhuje schválit hospodaření oddílů za rok 2010.

Hospodaření oddílu jachtingu probíhalo ve zvláštním režimu, nájem a provoz loděnice na Císařské louce si členové hradili z mimořádných členských příspěvků. Členové rovněž uhradili všechny náklady spojené s likvidací loděnice a odkoupili mobilní zařízení za částku 94 tisíc Kč.

Přehled o nákladech, výnosech a celkovém hospodaření TJ a oddílů včetně rozpočtu na rok 2011  -  viz Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2010, která je přílohou tohoto zápisu.

 

4.           Zpráva kontrolní komise

Vladimír Martínek přednesl zprávu kontrolní komise. Komise pracovala ve složení Milada Pýchová, Jiřina Novotná, Vladimír Martínek.

Kontrolní komise provedla kontrolu účetní evidence, bylo zkonstatováno, že není pokladní deník a chybí pokladní doklady, které měl ing. Trefil doma. Kontrolní komise o tom informovala výbor TJ. Zástupce kontrolní komise byl přítomen předání účetní agendy od Z. Doležalové z důvodu ukončení její činnosti v TJ. Po nástupu Aničky Pešatové byly zjištěny nedostatky a chyby v účetnictví, zpráva byla podána výboru TJ. Kontrolní komise rovněž provedla kontrolu evidence členů a plateb členských příspěvků. Byly zjištěny chyby v předpisech plateb a účtování příspěvků, rovněž byla zjištěna nepřehledná evidence brigád.

 

5.           Návrh rozpočtu TJ Kotva Braník na rok 2011

Pavel Vlasák přednesl návrh rozpočtu TJ pro rok 2011. Zkonstatoval, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný, a to bez započtení dotací na činnost, jejichž příjem je nejistý. Náklady zůstávají přibližně ve stejné výši jako v loňském roce.

VTJ bude usilovat o stabilizaci vnitřní situace v jednotě, což umožní lépe organizovat hospodaření. Je nutno se zaměřit na dosažení vyšších příjmů z hospodářské činnosti, úsporná opatření jsou již vyčerpána, o zvýšení členských příspěvků se neuvažuje.

Počítá se s otevřením autokempu od května do srpna, konečná podoba závisí na dohodě s Povodím Vltavy. Zároveň výbor TJ jedná s Povodím Vltavy o možnosti poskytnutí pozemků, na nichž jsou umístěna naše hřiště formou výpůjčky s tím, že TJ by udržovala vlastními silami, především brigádně, pozemky našeho bývalého areálu.

Pro rok 2011 bude i nadále platit  :  omezování výdajů, maximalizace výnosů, sledování zdrojů dotací a grantů, propagace ubytovny a sledování možností pronájmu ubytovny.

Návrh rozpočtu TJ na rok 2011 je součástí zprávy o hospodaření, která je přílohou tohoto zápisu.

 

6.           Zpráva mandátové komise

Jirka Vojta přednesl zprávu mandátové komise. Z 55 pozvaných delegátů je přítomno 48 delegátů, tj. 87,3%. Konference je usnášeníschopná.

 

7.            Návrh VOLT na změnu Stanov TJ Kotva Braník

S návrhem VOLT na změnu stanov seznámil konferenci předseda OLT Dalibor Anděl a Jarda Koroptvička. Předmětem návrhu je úprava počtu delegátů konference TJ s hlasovacím právem tak, aby při hlasování bylo v co největší míře objektivizováno poměrné zastoupení. Návrh předpokládá zrušit hlasovací právo členům výboru TJ a členům kontrolní komise pokud nezastupují  stanovený počet členů oddílu.

 

K přednesenému návrhu proběhla diskuse  :

J. Černý (OVT)  -  nesouhlasí s návrhem.

V. Sova   -  rovněž nesouhlasí s návrhem, nebyl diskutován v oddílech a byl předložen na poslední chvíli.

P.Vlasák  -  upozorňuje, že většina institucí má hlasovací právo pro členy svých orgánů.

J. Konopáč  -  namítá, že vážné otázky se mají projednávat v oddílech, ale neděje se tak, vyjadřuje se pro návrh s tím, že je třeba proporcionálního zastoupení v rozhodování o aktivitách a majetku TJ.

L. Bakla  -  se vyjádřil k úpravě stanov z roku 2005, návrh byl tehdy také předložen na poslední chvíli a byl odhlasován.

V. Pešata  -  k argumentům členů OLT : práce ve výboru TJ není „kopáním za oddíl“, lyžařům nic nebrání v tom, aby se nechali zvolit do výboru TJ a pracovali v něm.

V diskusi dále vystoupili J. Konopáč aj., J. Korotvička s obhajobou návrhu.

 

V diskusi byl podán protinávrh  :  poměr členů oddílu na delegáta konference pro příští období bude 7 : 1, tj. na 7 členů oddílu 1 delegát. Tento protinávrh byl schválen většinou přítomných.

 

8.           Diskuse

L. Bakla  -   vystoupil s návrhem, aby brigádní povinnost v loděnici byla pro člena OLT započtena do brigády na Valšovkách.

J. Korotvička, J. Arnold  -  brigáda na Valšovkách je prací na majetku jednoty, členové OLT mají odpracováno mnoho hodin.

L. Bakla  -  výbor OLT žádal výbor TJ, aby brigáda v loděnici byla započtena do brigády na Valšovkách, nebylo vyhověno.

V. Jančar  -  navrhuje přijmout usnesení, aby návrh OLT byl schválen na 1 rok.

M. Rudiš  -  navrhuje stanovit, aby výbor TJ mohl vyhlásit mimořádnou brigádnickou povinnost.

M. Krupka  -  shrnuje návrh pro usnesení  -  brigádnická povinnost člena TJ bude prováděna na jakémkoliv majetku TJ.

L. Bakla  -  výbory oddílů nechť si stanoví pravidla evidence brigád.

 

O návrhu hlasováno  :  pro  20         proti   8          zdrželo se   8

 

9.           Usnesení konference

 

Členská konference přijala hlasováním tato usnesení  :

 

a/     Konference schválila zprávu o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2010.

b/     Konference schválila zprávu o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2010.

c/     Konference schválila program činnosti TJ Kotva Braník na rok 2011.

d/     Konference schválila návrh rozpočtu TJ Kotva Braník na rok 2011.

e/     Konference schválila zprávu kontrolní komise TJ Kotva Braník za rok 2010.

f/      Konference schválila zprávu mandátové komise.

g/     Konference schválila poměr delegátů dle části VI, bodu 3, písmena g/ Stanov TJ Kotva

        Braník ve výši 1 : 7.

h/     Konference schválila, že brigádnická povinnost bude prováděna na jakémkoliv

        majetku TJ Kotva Braník.

Usnesení členské konference  bylo přijato všemi přítomnými.

 

10.       Závěr

Po ukončení hlasování bylo jednání členské konference ukončeno.

 

 

 

 

Zapsala  :  Pavla Svobodová

Ověřil    :  Jakub Šťastný