Jdi na obsah Jdi na menu

Konference TJ Kotva 2017

12. 5. 2017

                                            Zápis

         z jednání konference delegátů TJ Kotva Braník

                            konané dne 27.3.2017

 

Program jednání konference :

     1.   Zahájení

     2.   Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů a komisí

3.   Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2016 a návrh rozpočtu TJ  

      Kotva Braník na rok 2017

     4.   Zpráva kontrolní komise

5.   Zpráva mandátové komise

6.   Diskuse, různé

7.   Usnesení konference

8.   Závěr

 

 

  1. Zahájení

Jednání konference zahájil předseda TJ Kotva Braník, Petr Laník.

 

  1. Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů a komisí

Pracovní předsednictvo nebylo voleno, jednání konference vedl P.Laník.

Konference zvolila mandátovou komisi ve složení J.Vojta, V.Sova a M.Svatý a návrhovou komisi ve složení P.Plašil, J.Ostrý a J.Černý. Zapisovatelkou byla zvolena P.Svobodová a ověřovatelem zápisu byl zvolen J.Šťastný.

 

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2016 a návrh rozpočtu TJ Kotva Braník na rok 2017

Petr Laník přednesl zprávu o činnosti TJ v roce 2016. Konstatoval, že rekonstrukce tělocvičny byla ukončena novou podlahou, 80% nákladů bylo hrazeno z dotace, zbylých 10.000,-Kč z prostředků TJ.

Začátkem října 2016 došlo ke změně správce ubytovacího zařízení, manžele Peterovi vystřídala paní Hana Pazderová. Zajištění recepce je v její kompetenci, své služby fakturuje, což by mělo zajistit snížení našich nákladů ( odvody na soc. a zdrav. pojištění). V porovnání výsledků X-XII/2016 se stejným obdobím roku 2015 se jeví 10% nárůst tržeb, poptávka po ubytování stoupá, kapacita pokojů je využita. Zhoršila se však kvalita úklidu (zajišťuje externě p.Posejpal), je na místě úvaha, zda by pí.Pazderová nepřevzala i úklid, zajišťovala by provoz budovy jako celku.

Je patrné zlepšení služeb v restauraci – nabídka, prostředí, personál.

Pokračuje spolupráce s veslařským oddílem Smíchov – využívají trenažérovnu (dříve klubovna), tělocvičnu a posilovnu. Členové TJ mají stále přednost v tělocvičně a posilovně, trenažérovna je pronajata, avšak i tam lze po domluvě (prostřednictvím VTJ) využít trenažéry našimi členy.  P.Laník konstatoval, že VTJ měl zřejmě pronájem klubovny více projednal se členy TJ, viděl především ekonomickou stránku a podcenil vztah zejména dlouholetých členů TJ k loděnici. Řešením všech setkávání je restaurace s lepším prostředím i obsluhou.

P.Laník zmínil i několik nedorozumění ohledně klubovny OPT. Byla několikrát využita pro ubytování hostů bez projednání s výborem OPT a došlo k situaci, kdy OPT v plánovaném termínu nemohl svou klubovnu využít. V souvislosti s tím odpověděl předseda TJ na otevřený dopis OPT, že VTJ zamýšlí rozšířit klubovnu OPT o vedlejší kancelář ( po p.Peterovi) a v letošním roce neplánuje  využívat klubovnu OPT k ubytování hostů.

Současně předseda TJ slíbil v odpovědi na otevřený dopis OPT pravidelné informování výborů oddílů o financích TJ  – měsíční zasílání tabulek příjmů a výdajů, rovněž vyslovil omluvu za zpoždění (leden a únor).

P.Laník informoval, že pokračuje i v letošním roce nájem kempu od Povodí Vltavy, a to na 6 měsíců od 1.dubna.

Valšovky – na konci roku 2016 se řešily problémy s vodou, je připraveno vyřízení stavebního povolení na studnu, avšak je třeba prvořadě vyřešit finance na její vybudování. Náklady se odhadují ve výši cca 300.000,-Kč, varianty řešení je nutno prodiskutovat.

Co se týká sportovní činnosti TJ – v roce 2016 uspořádala TJ Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, akce byla poměrně úspěšná. Na podzim jsme pak oslavili 90.výročí trvání TJ spojené s tradičním Klubákem. P.Laník poděkoval za organizaci F.Jančarovi a oddílům za spolupráci na průběhu Klubáku. Další sportovní akce by měly představit oddíly v rámci svých prezentací.

 

Hospodaření TJ v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

Petr Laník přednesl zprávu o hospodaření TJ v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Pokud se týká výdajů, došlo v roce 2016 k růstu nákladů za energie o cca 53.000,-Kč na 760.000,-Kč. Důvodem byl zvýšený provoz v loděnici, k nárůstu došlo i přes snížení cen energií. Dalšími hlavními výdaji byly platby na mzdy a odvody na soc. a zdrav.pojištění, za účetnictví, mzdové účetnictví a úklid v celkové částce cca 1,100.000,-Kč. V neposlední řadě je třeba zmínit nájem za pozemky Povodí Vltavy, činil cca 285.000,-Kč, nákup drobného hmotného majetku (160.000,-Kč) a údržba majetku (225.000,-Kč). V průběhu roku došlo ke změně správce ubyt.zařízení, nadále budou tyto služby fakturovány.

Zdrojem příjmů byly v loňském roce především ubytovací služby (cca 1,690.000,-Kč), nájmy kanceláří, skladu Seva a restaurace (cca 340.000) a pronájmy tělovýchovných zařízení, skříněk, krakorců, sauny a tělocvičny (cca 235.000,-Kč). Součástí příjmů jsou členské příspěvky, jejich výběr vzrostl při nárůstu členské základny na 285.000,-Kč. Dále se TJ podařilo v loňském roce získat několik dotací od různých subjektů, a to na údržbu a provoz loděnice, ale zejména na sportovní činnost.

Podrobný přehled příjmů a výdajů byl na konferenci k dispozici v projekci a je přílohou zápisu z konference.

Účastníci konference byli seznámeni s výsledky hospodaření jednotlivých oddílů s tím, že zůstatky se oddílům převádí do roku 2017. Pouze výsledek oddílu kanoepola je zkreslen, přebytek na účtě se rovná nečerpané dotaci, která byla vrácena až v lednu 2017.

Předseda TJ navrhl konferenci schválit hospodaření TJ i oddílů. Konstatoval, že v účetnictví jednoty i oddílů se vyskytly chyby, podklady pro zprávu obdržel až den před konferencí, a navrhl, aby kontrolní komise ve spolupráci s VTJ provedla kontrolu účetnictví co do správnosti zaúčtování položek.

 

Rozpočet na rok 2017 je opět možno vytvořit jen rámcově a je navržen jako ziskový. Je předpoklad růstu příjmů z ubytování i nájmů. V této souvislosti P.Laník zmínil Klub dračích lodí z Císařské louky, který s námi bude uzavírat smlouvu na uskladnění lodí. Členové budou platit komerční nájem, budou využívat zázemí loděnice a vybudují další molo pro přístup do vody. Jedná se o dalších pronájmech kempu na letní sezonu. Pro letošní rok jsme již obdrželi dotaci na rekonstrukci rozvodů vody ve výši 400.000,-Kč (rekonstrukce již probíhá), další dotace na provoz i na sportovní činnost jsou přislíbeny či ve stádiu podané žádosti.

 

Návrh činnosti TJ na rok 2017

P.Laník přednesl rovněž návrh činnosti TJ na letošní rok. Činnost bude obdobná jako v letech minulých a bude probíhat zejména v oddílech. TJ bude znovu pořádat Den otevřených dveří (15.7.2017) – žádost na oddíly o pomoc při organizaci. Tradičně bude TJ pořádat podzimní Klubák ( přesný termín ještě není stanoven, pravděpodobně 1.víkend v říjnu).

 

Autokemp – otevřen od začátku dubna, proběhla už jedna brigáda, další je v plánu. Cílem je postupné vylepšování areálu v rámci brigádnické povinnosti členů. TJ obdržela i návrhy na zrušení brigádnické povinnosti, ale chybí sounáležitost členů. Svědčí o tom i výše poplatků za neodpracované brigády ( přes 30.000,-Kč).

 

Postupná rekonstrukce budovy – letos zejména rekonstrukce rozvodů, které jsou v havarijním stavu. Cílem je zlepšení kvality nabízených služeb a tím i vyšší příjmy.

 

Složení VTJ – z výboru odstoupil Michal Přibyl, je nutné výbor doplnit. P.Laník konstatuje, že jediným kandidátem na uvolněné místo ve VTJ je zatím Tomáš Michal (OLT), pokud nevzejde někdo další z řad delegátů. Dále navrhuje dovolit člena VTJ na dnešní konferenci, či per rolam do konce dubna.

VTJ si dává za cíl zejména dotáhnout do pořádku administrativu TJ, revizi vnitřních řádů a směrnic a aktualizaci členské databáze. Dále předseda zmínil značný podíl práce Filipa Jančara pro TJ.

 

VTJ rovněž uvažuje o změně jednak účetní, ale i systému (externí se neosvědčil, vše trvá dlouho a doklady jsou mimo Kotvu). Rovněž má VTJ v plánu i změnu účetního softwaru na některý z běžně používaných.

 

P.Laník dále přednesl úvahu o změně banky s cílem zjednodušit účetní operace a navrhl  do diskuse zřízení podúčtů pro jednotlivé oddíly, které by si je spravovaly.

 

Dále předseda zmínil, že od loňského roku působí v Kotvě samostatný oddíl kanoepola a je třeba, aby jeho zápisy byly řádně zasílány na email TJ, tak jako u ostatních oddílů.

 

Stanovy TJ – předseda ujistil delegáty, že současné Stanovy nejsou v rozporu se zněním Občanského zákoníku. Na nových je však potřeba pracovat v rámci oddílů. Návrhy následně zpracují právníci. Předpoklad schvalování nových stanov je na příští konferenci.

 

 

  1. Zpráva kontrolní komise

Vláďa Martínek přednesl zprávu kontrolní komise. KK pracovala ve složení V.Martínek, J.Novotná, K.Krupková. Jednání VTJ se zúčastňovali dle potřeby.

V roce 2016 dokončila KK kontrolu účetních dokladů za rok 2015. Byly zjištěny drobné nedostatky, účetní dokumentace byla dle připomínek následně opravena, VTJ byl informován.

Účetní doklady za rok 2016 jsou kontrolovány průběžně, ale rok 2016 z hlediska kontroly není ukončen. KK má dosud 19 připomínek. Práci KK komplikuje skutečnost, že doklady nejsou fyzicky v kanceláři TJ, ale u účetní doma. Tato situace komplikuje práci KK.

KK obdržela žádost výboru OLT o přezkoumání rozporu směrnice č.9 se zněním Stanov ve věci kompetence k rozhodování o užívání majetku TJ. V této věci jde zejména o rozhodnutí o uzavření chalupy na Valšovkách a komu tato kompetence přísluší. V.Martínek konstatoval, že KK považuje uzavření chalupy za provozní záležitost, která je v souladu se  směrnicí č.9 i se Stanovami TJ.  Směrnice č.9 a Stanovy TJ nejsou v rozporu. V Martínek uvedl, že písemné stanovisko KK k této věci zašle KK na VTJ.

 

 

  1. Zpráva mandátové komise

Jirka Vojta přednesl zprávu mandátové komise. Ze 71 pozvaných delegátů je přítomno 67 delegátů, tj. 94,4% pozvaných. Konference je usnášeníschopná.

 

 

Po zprávě mandátové komise následovala přestávka a poté proběhly :

  

    

     Prezentace činnosti oddílů za rok 2016 :

     Za OVT přednesl prezentaci Michal Krupka  -  projekce fotografií z jednotlivých akcí, 

     proběhlo cca 12 organizovaných akcí + ještě různé malé akce, vloni jarní toky nebyly, bylo

     málo sněhu, seekajaky Speewald, vyjížďky v loděnici, letos Meklenburská jezera.

     Původní autobusové zájezdy jsou minulostí, v současné době vyjíždí cca 25 lidí (auta +

     vleky).

     Za OPT přednesl prezentaci Vláďa Martínek  -  prezentoval fotografie ze zájezdu OPT do

     Francie, květen 2016, 1 týden, 9 účastníků, Voguezy + splutí řeky Saone.

     Za OLT vystoupil Tomáš Michal s omluvou, že prezentace není připravena. Nicméně pozval

     všechny přítomné na Valšovky. Upozornil, že momentálně jsou problémy s vodou. Doplnil  

    Tomáš Přibyl a pozval na Velikonoce na Valšovky.

    Za kanoepolo přednesl prezentaci Petr Ježdík  -  projekce fotografií ze závodů a výčet akcí :

    v loňském roce 1.ročník Otevřeného poháru, letos se bude opakovat (Týn nad Vltavou,

    Chomutov, Jablonec n.N., Zlín). Koncem května se bude konat Pražský mezinárodní turnaj,

    na přelomu srpna a září  4.ročník otevřeného Mistrovství ČR (8-16 let).

    Úspěchy  :  11.místo žen na MS v Itálii, letos junioři na MS Sev.Irska do Belfastu.

    

 

  1. Diskuze, různé

 V rámci tohoto bodu proběhlo hlasování :

  • O zřízení podúčtů u banky pro jednotlivé oddíly s cílem umožnit oddílům správu financí současně s TJ  -  návrh nebyl přijat
  • Volba na doplnění člena VTJ  -  kandidát Tomáš Michal (OLT) byl zvolen do výboru TJ                                                                                                                                                                       

    

     L.Bakla – seznámil delegáty se svou prací v propagaci TJ. Tři rok dosud zpracovával

     webové stránky a facebook Kotvy, snažil se tvořit obraz o TJ navenek. Zpracoval cca 40 let

     historie jednoty ( je na stránkách jednoty) a připomněl, že je potřeba zpracovat dalších 50  

     let.

     Poukázal na některá důležitá či zlomová období v historii TJ. Oznámil, že končí svou

     činnost v propagaci TJ a loučí se i jako člen TJ.

 

     zástupce oddílu kanoepola – konstatoval, že v zátoce se stále vyplavují odpadky, je

     potřeba řešit čistý a bezpečný přístup do vody, kanoepolisti mají mnoho dětí a jde o jejich

     bezpečnost.

 

     P.Laník – zmínil nesrovnalosti, které se týkají nové členské schůze OVT, a upozornil, že je

     třeba dávat pozor na chyby, jejichž prostřednictvím by se daly napadnout závěry schůze.

 

    

 

  1. Usnesení konference delegátů

Konference delegátů TJ Kotva Braník přijala hlasováním toto usnesení, jehož návrh přednesl P.Plašil :

 

a/  KD schválila Zprávu o činnosti TJ a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2016

b/  KD schválila rozpočet TJ Kotva Braník na rok 2017

c/  KD schválila zprávu kontrolní komise TJ Kotva Braník za rok 2016

d/   KD schválila zprávu mandátové komise

e/   KD  zvolila nového člena výboru TJ – Tomáše Michala

f/    KD neschválila zřízení samostatných běžných účtů pro jednotlivé oddíly

 

Pro přijetí usnesení hlasovalo 66 delegátů, 1 delegát se zdržel, proti přijetí usnesení nehlasoval nikdo z přítomných.

 

  1.  Závěr 

Po ukončení hlasování  o usnesení bylo jednání konference ukončeno.

 

 

 

Zapsala  :  Pavla Svobodová

Ověřil     :  Jakub Šťastný