Jdi na obsah Jdi na menu

VČK TJ KOTVA Braník - zápis a usnesení

24. 4. 2008

                                                                  Zápis 

       z jednání členské konference TJ Kotva Braník

                              konané dne 7.dubna 2008  

Program členské konference:

1.      Zahájení

2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2007 a program činnosti na rok 2008

4.      Návrh rozpočtu na rok 2008 a opatření ke zlepšení ekonomické situace TJ Kotva Braník

5.      Zpráva kontrolní komise

6.      Zpráva mandátové komise

7.      Diskuse

8.      Usnesení konference

9.      Závěr

1. Zahájení

Konferenci zahájil předseda TJ Kotva Braník Miroslav Rudiš.

 

2. Volba komisí

ČK zvolila mandátovou komisi ve složení Jiří Vojta, Jiří Dydovič a Michal Přibyl.

ČK zvolila návrhovou komisi ve složení Jakub Šťastný, Petr Plašil a Jiří Procházka.

Vojta Jančar a Michal Krupka odmítli návrh VTJ, aby zasedli v pracovním předsednictvu.

ČK zvolila pracovní předsednictvo ve složení Mirek Rudiš, Pavel Vlasák a Vláďa Sova.

ČK zvolila ověřovateli zápisu Luboše Baklu a Markétu Nejedlou.

ČK schválila hlasováním navržený program jednání konference.

 

3. Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2007

Mirek Rudiš přednesl zprávu o činnosti TJ v roce 2007. Zkonstatoval nepříznivou situaci v návštěvnosti autokempu, která má vliv na  hospodaření TJ. Výbor TJ přijala určitá stabilizační opatření, v personální oblasti ukončil pracovní poměr Z.Čermák, byl přijat nový vedoucí ubytovacích služeb Luděk Liška, byly řešeny nedostatky v práci tajemníka TJ, intenzivně se pracuje na inzerci a propagaci kempu, umístění poutačů, situace s krádežemi v kempu byla uspokojivě řešena nočním hlídáním. Dalším nepříznivým faktorem je zvýšený nájem za pozemky Povodí Vltavy. Na nájem byl dohodnut splátkový kalendář, po zaplacení bude TJ usilovat o jednání o snížení nájmu. Příprava podkladů probíhá. Dále zkonstatoval celkový sestupný trend autoturistiky a výpověď dlouholeté smlouvy s cestovní agenturou Budget.

K řešení situace výbor TJ upřednostnil  racionalizační opatření před realizací nejistých projektů s majetkem TJ.

Na Valšovkách proběhlo v loňském roce vyměření pozemků ve vlastnictví TJ Kotva Braník, zkonstatováno, že studna je přímo na hranici pozemků D.Sosny a dědiců po V.Zimovi. Je nutno sjednat dohodu o věcném břemeni s D.Sosnou.

Dále M.Rudiš podal ve zprávě přehled sportovních aktivit jednotlivých oddílů. Zkonstatoval  ukončení činnosti Cykloteamu v TJ ke 31.3.2008, po neshodách s výborem Cykloteamu výbor TJ s odchodem oddílu souhlasil.

 

 

 

 Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2007

Vašek Pešata přednesl  zprávu o hospodaření TJ v roce 2007. Konstatoval , že hospodaření bylo vedeno snahou o rozpočtovou disciplinu. Podnikání TJ je závislé na mnoha faktorech, ale obecně se projevuje ústup od námi nabízeného typu ubytování (kempy a ubytovny). Nebyl naplněn plán tržeb za ubytování, schodek v tržbách oproti r.2006 činil 287 000,-Kč. Dále hospodaření ovlivnilo meziroční navýšení nájemného od Povodí Vltavy, výbor TJ hodlá zahájit jednání o snížení nájmu v souladu se změnou koncepce kempu. V průběhu dvou minulých let byla vyčerpána finanční rezerva. Byla zkonstatována rozvaha a výsledovka, aktiva a pasiva TJ k 31.12.2007. V roce 2007 činí výsledná ztráta 877 000,-Kč, daň z příjmu – 0,-Kč. Dále Vašek Pešata informoval o rozdělování nákladů na ziskovou a neziskovou činnost TJ (koeficient stanovený finančním úřadem).

K hospodaření oddílů bylo uvedeno, že z roku na rok lze převádět ušetřené členské příspěvky a event. prostředky z darů či sponzoringu, nelze převádět dotace z PTÚ s ohledem na jejich pravidla.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2008 a opatření ke zlepšení ekonomické situace TJ Kotva

    Braník

Vašek Pešata stručně komentoval návrh rozpočtu TJ a oddílů na rok 2008, zkonstatoval nutnost jeho plnění pro udržení existence TJ . Současně poukázal na několik opatření, kterými je třeba se řídit :

-          tržby na AC musí být v rozpočtované výši

-          šetření, žádné mimořádné výdaje nad rámec rozpočtů

-          pomoc členstva při brigádách

-          změna koncepce provozování kempu – nadále tzv. rodinným způsobem

-          změna nájemní smlouvy s Povodím Vltavy

-          sledovat možné finanční zdroje (granty, dotace)

-          příprava na možnost pronájmu kempu a ubytovny

-          zkvalitnit reklamu a prezentaci kempu a ubytovny

-          zajistit celoroční využití ubytovny

-          schválit mimořádný členský příspěvek na úhradu provozních nákladů 800,-/400,-Kč ( kromě členů YCKB)

Zkonstatován příznivý vývoj tržeb ubytovny od začátku letošního roku.

 

5. Zpráva kontrolní komise

Jirka Brožek přednesl zprávu kontrolní komise. Informoval o provedení kontroly účetní evidence, výsledovky, soupisu aktiv a pasiv v roce 2007, dále oprávněnosti vykazování brigád, evidence skříněk a krakorců a nejasností kolem členství dětí. Zkonstatoval přijetí souboru směrnic doplňujících organizační řád, je třeba doplnit skartační a archivační řád.

 

6. Zpráva mandátové komise

Jiří Dydovič přednesl zprávu mandátové komise. Ze 76 pozvaných delegátů přítomno 72 delegátů, tj. 97,2%. Konference je usnášeníschopná.

 

7. Diskuse

  -    L.Bakla zkonstatoval, že vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že naším programem je přežívání, nemáme vizi ani koncepci, nefunguje komunikace mezi výborem jednoty a oddíly, kritizoval nedostatky v členské evidenci, vznesl výhrady ke způsobu přijetí souboru směrnic, vznesl výhrady konkrétně k institutu přerušení členství z důvodu mateřské dovolené. Dále kritizoval ukončení činnosti Cykloteamu v TJ, vyjádřil domněnku, že TJ nevytvořila cyklistům podmínky, zkonstatoval, že na Valšovkách s nimi nikdy nebyly problémy.

Dále komentoval finanční situaci TJ, vyslovil obavu, že hospodaření TJ ohrožuje činnost oddílů, kritizoval nejasnosti při převodu finančních prostředků oddílu z roku na rok. Návrhy výboru lyžařského oddílu nenalézají odezvu u výboru TJ, např. návrh na finanční soběstačnost OLT.

Přednesl členské konferenci návrh usnesení, aby VTJ připravil všechny technické podklady pro pronájem budovy loděnice a návrh na schválení nové struktury výboru TJ s tím, že příští konference by zvolila výbor TJ podle tohoto návrhu.

    -  D.Anděl doplnil vystoupení L.Bakly o sdělení, že výbor TJ nežádal oddíly o návrhy

rozpočtů oddílů na rok 2008. 

    -  M.Krupka navrhl, aby bylo výboru TJ uloženo připravit a zpracovat nabídku na pronájem budovy včetně eventuality přesunu aktivit TJ z budovy do objektu boxů.

    -  M.Rudiš podotkl, že vše je otázkou smlouvy a poctivosti event. nájemce.

    -  R.John (YCKB) navrhl, aby konference přijala usnesení, že výbor TJ nesmí jednotu zadlužovat ( přijímat půjčky), dále vyslovil názor, že každý člen má zvážit, co za léta členství od jednoty dostal a zda v této situaci chce a může mimořádně přispět. Navrhl přerušení schůze a diskusi v užších kruzích.

   -  D.Anděl upozornil, že mimořádné příspěvky nejsou systémovým řešením.

   -  R.John navrhl přijetí usnesení, že předsedové oddílů svolají mimořádnou členskou konferenci.

   -  L.Bakla uvedl, že jeho předpoklad je , že proběhne sezona v kempu, k podzimu bude hotova nabídka k pronájmu a na příští konferenci bude zvolen nový výbor.

   -  J.Škranc upozornil, že neexistuje žádné zadání, co a jak dál a že budova nám spadne na hlavu, protože se neinvestuje.

   -  dále se diskuse atomizovala , v jednotlivých prohlášeních zazněl požadavek na svolání mimořádné konference a požadavek přípravy materiálů k rozhodnutí příští konference ve věci dispozice s majetkem TJ.

   -   V. Jančar konstatoval, že je potřeba řešit problém v určitém časovém horizontu, do usnesení uložit výboru jednoty úkol rozpracovat jednotlivé varianty dispozice s majetkem TJ

( dle původní Baklovy analýzy) a rovněž hlasovat o Baklově návrhu na novou konstrukci výboru TJ.

    -  P.Svobodová se vyjádřila k rozporu návrhu na novou konstrukci výboru TJ se stanovami TJ.Konstatovala, že výbor jednoty je voleným orgánem s přenesenými pravomocemi a že ve výboru TJ mohou zasednout pouze volení členové.

    -  L.Bakla vzal zpět svůj návrh na rekonstrukci výboru TJ.

   -   V. Pešata navrhl konání příští konference v řádném termínu.

   -   J.Dydovič navrhl konání konference v řádném termínu, schůzky VTJ s výbory oddílů opakovat v termínu září – říjen 2008.

   -   M.Vančura (OPT) vyjádřil podivení nad zájmem pronajmout budovu loděnice, je otázkou, jakého mínění je členská základna ?

  -   D.Anděl zkonstatoval, že prodej je nejblbější varianta.

  -   M.Nejedlá vyslovila otázku, kdo se bude o budovu starat, když jsme všichni zaměstnaní a nemáme čas, není lepší ji pronajmout?

  -  Z.Pokorná poukázala na úsporná opatření výboru TJ, jejich efekt by se měl projevit, ona sama je dlouholetou členkou TJ a váží si toho, co ji dosud poskytovala.

   -  V.Pešata navrhl, aby se obnovila pravidelná jednání výboru TJ se zástupci oddílu jednou měsíčně.

  -  D.Anděl sdělil, že takových jednání se nehodlá účastnit, protože jsou dlouhá a je to pro něj tristní.

  -  V.Jančar navrhl dát slovo návrhové komisi.

  -  J.Šťastný sumarizoval všechny návrhy na usnesení, které byly v diskusi vysloveny a v součinnosti s předkladateli upřesnil jejich znění k hlasování. Ještě před hlasováním byly vzaty zpět tyto návrhy :

              

-          návrh L.Bakly na změnu ve složení a fungování výboru TJ (5 volených členů + nevolení zástupci oddílů ) současně s návrhem na zkrácení mandátu současného výboru TJ o jeden rok.

-          návrh Vl. Sovy, aby se kandidáti do výboru TJ volili jmenovitě a každý zvlášť

 

8. Usnesení

ČK přijala hlasováním na svém jednání tato usnesení :

 

a/   ČK schválila zprávu o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2007

b/   ČK schválila zprávu o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2007

c/   ČK schválila program činnosti TJ Kotva Braník na rok 2008

d/   ČK schválila rozpočet hospodaření TJ Kotva Braník na rok 2008

e/   ČK schválila zprávu kontrolní komise TJ Kotva Braník za rok 2007

f/   ČK vzala na vědomí ukončení činnosti Cykloteamu  Kotva Braník v TJ Kotva Braník ke

      dni 31.3.2008

g/   ČK schválila návrh výboru TJ na vypsání mimořádného členského příspěvku za účelem

      úhrady části režijních nákladů v roce 2008, zejména energií a nájmu za pozemek v

      Braníku, ve výši 800,-Kč za výdělečně činného člena a 400,-Kč za studenty a důchodce se

      splatností  do 30.6.2008 – nevztahuje se na členy YCKB

h/   ČK přijala návrh L.Bakly, aby výbor TJ ve spolupráci s výbory oddílů připravil do října

      2008 technické a provozní podklady k pronájmu budovy loděnice v Braníku nebo její části

i/    ČK přijala návrh M.Krupky, aby výbor TJ připravil návrh inzerátu na pronájem budovy

      loděnice v Braníku a připravil podmínky pro rozdělení areálu

j/    ČK ukládá výboru TJ nepřijímat žádné půjčky a tím nezadlužovat TJ

k/   ČK přijala návrh V.Pešaty na obnovení pravidelných jednání výboru TJ se zástupci

      oddílů, a to každé třetí pondělí v měsíci  

 

ČK zamítla hlasováním tyto návrhy na usnesení  :  

 

a/   návrh více delegátů na svolání mimořádné členské konference TJ ještě v roce 2008

b/   návrh T.Přibyla, aby výbor TJ připravil koncepci sportovního rozvoje TJ a vizi dalšího

      fungování TJ v příštích letech

c/   návrh V.Jančara, aby výbor TJ dále rozpracoval ekonomické materiály ( na základě

      původní analýzy L.Bakly) k pronájmu nemovitostí TJ do příští konference

 

9. Závěr

Po ukončení procesu hlasování P.Vlasák ukončil jednání členské konference.

 

 

 

Zapsala  :  Pavla Svobodová

Ověřili   :  Luboš Bakla

                 Markéta Nejedlá

Zápis VČK 08 v pdf:

Usnesení VČK 08 v pdf: